advertentie Boekestijn

Signbiblio

Forse stijging afvalstoffenheffing dreigt voor burgers Westland

Als gevolg van meerdere oorzaken moeten inwoners van Westland volgend jaar mogelijk een aanzienlijk hogere afvalstoffenheffing slikken.

Dit vooruitzicht komt naar voren in een brief die het college van B en W vrijdagochtend naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Als het tarief kostendekkend moet zijn, betekent dit voor een meerpersoonshuishouden een stijging van 280 naar 364 euro.

Voor de sterk toegenomen kosten zijn vijf belangrijke oorzaken aan te wijzen, aldus het college. De eerste is het nieuwe contract voor het inzamelen van huishoudelijk afval dat vorig jaar is gesloten met Renewi. Dit bedrijf was de enige inschrijver tijdens de aanbesteding. "Na langdurig onderhandelen is begin 2019 het nieuwe contract getekend en hebben wij de sterk gestegen prijzen moeten accepteren", schrijven B en W.

De tweede oorzaak zit in het nieuwe contract voor het ophalen van oud papier met HVC. Eind 2019 verbrak Peute Papierrecycling de voor de gemeente gunstige concessieovereenkomst. Peute maakte gebruik van vrijwilligers. "Die mogelijkheid wilden wij doorzetten bij het nieuw af te sluiten contract met HVC. HVC liet echter op een laat tijdstip weten niet te kunnen of willen werken met vrijwilligers. Aangezien er geen beter alternatief was, konden wij niet anders dan de overeenkomst met HVC sluiten."

De derde oorzaak is gekoppeld aan de verkoop van de gemeentewerf in 's-Gravenzande enkele jaren terug. Door de sluiting hiervan zijn de openingstijden van de andere twee werven verruimd. Hierdoor kon de bezetting niet meer met eigen personeel worden opgevangen en is een contract met Patijnenburg gesloten. Dit resulteerde in een toename van de exploitatiekosten, zo wordt gesteld.

Vierde oorzaak: in januari 2019 heeft het Rijk de verbrandingsbelasting op restafval flink verhoogd (van 13,21 naar 32,12 euro per ton), wat doorwerkt in de tarieven voor verwerking van de huishoudelijke afvalstromen. Doordat daarnaast ook de volumes van afvalstromen in 2019 toenamen, werkte deze tariefstijging extra door in de kosten.

Vijfde oorzaak: de jaarlijkse toename van (grof)afvalstromen. Dit leidt ook tot hogere inzamelings- en verwerkingskosten. “De coronacrisis heeft er daarnaast toe geleid dat de afgelopen maanden meer bezoekers bij de milieustraten afval kwamen brengen. Het betrof meer afval dan in dezelfde periode vorig jaar", verklaart het college.

Alles bijeengenomen is de uitkomst dat het tarief afvalstoffenheffing zou moeten stijgen met ongeveer 31 procent om kostendekkend te zijn.

Klachten
Vervolgens gaat het college nog in op de "diverse klachten" van burgers over de aanloopproblemen met het ophalen van oud-papier en plastic. "In de media zijn hierover ook berichten verschenen. Deze aanloopproblemen zijn verholpen en we hebben onze processen daarop aangepast. Wij hechten er aan om te benadrukken dat de kostenstijgingen niet het gevolg zijn van deze problemen bij de inzameling."

Komende woensdag wil het college in een extra commissievergadering van de gemeenteraad meer informatie geven over de kostenontwikkeling. "Ook zullen wij aangeven welke mogelijkheden er zijn om de kosten en het afvalstoffentarief nog te beïnvloeden", kondigt het college aan.

Laat je reactie achter